Khamis, 8 September 2016

Fiqh Kewangan Islam: Halal dan Haram dalam Sistem Jual Beli Islam karya Ustaz Zaharuddin Abd. Rahman (UZAR)

RM90.00 (Jimat RM8)

Format: Hardcover
Saiz: 7" x 10"
ISBN-13: 978-967-366-196-1
Tarikh Terbit: 31 Mar 2014
Jumlah Muka Surat: 752
Berat: 1.4 KG


SINOPSIS


Akad jual beli adalah akad yang penting dan sering digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Maka, usaha mengupas hikmah-hikmah di sebalik akad jual beli adalah satu usaha yang penting dan perlu diberi perhatian. Kajian ini tidak hanya terbatas kepada maqasid atau tujuan-tujuan pensyariatan sahaja. Ia turut mencakupi perbahasan mengenai beberapa permasalahan semasa mengenai hukum jual beli yang secara tidak langsung menambahkan lagi pengetahuan kita tentang muamalat semasa.

Buku ini mampu menghapuskan kekeliruan yang timbul dalam hukum jual beli secara khusus, dan yang berkaitan harta secara umumnya. Dikaji secara ‘fiqhiyyah’ berserta dengan maqasidnya yang jelas, dapat memberi gambaran yang lebih praktikal dan mudah difahami.

Buku ini terhasil bagi menerangkan prinsip-prinsip dan keindahan agama Islam dalam bidang muamalat supaya kita mampu memahami maqasid syariah di sebalik hukum-hakam, permasalahannya, prinsip-prinsipnya, serta cara mengeluarkan hukum daripadanya.

Penulisnya, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman telah menjalankan kajian berkenaan permasalahan hukum jual beli kerana beberapa jenis sistem jual beli masa kini menjadi topik yang hangat dibincangkan dan memerlukan jawapan yang meyakinkan, iaitu menerangkan hukumnya dan maqasid di sebaliknya.

Buku Fiqh Kewangan Islam terbahagi kepada tiga bahagian utama, iaitu:

1. Pengertian asas tentang maqasid dan jual beli

Pada bahagian ini, penulis memberikan penerangan ringkas tentang pengertian maqasid menurut bahasa dan istilah. Kemudian, beliau menjelaskan persamaan dan perbezaan antara istilah maqasid dan istilah-istilah lain yang hampir sama maksudnya.

Bab ini juga membahaskan secara ringkas pengertian jual beli, pembahagiannya, dan maqasid syariah di sebalik pensyariatannya. Ia adalah sebagai gambaran awal kepada isu-isu yang akan dibincangkan dalam bab-bab seterusnya.

2. Penetapan maqasid syariah dalam hukum syarak

Ia mengupas isu-isu yang berkaitan penetapan maqasid syariah dan dibahagikan kepada tiga fasal, iaitu tujuan syariat diturunkan, asal kepada kaedah asas urus niaga adalah melihat kepada makna serta cara- cara penetapan maqasid syariah.

3. Hukum jual beli dan objektif pensyariatannya

Fokus utama bab ini adalah bagi membincangkan hikmah dan objektif pensyariatan hukum-hukum jual beli semasa.

Pembaca akan dapat mengenal pasti beberapa permasalahan dalam jual beli seperti hukum dalam urusan hak cipta, serta menghapuskan keliruan yang timbul dalam hukum jual beli secara khusus, dan yang berkaitan harta secara umumnya.

ISI KANDUNGAN


Penghargaan
Mukaddimah

BAB PENDAHULUAN

Penerangan Ringkas Berkenaan Maqasid dan Jual Beli

1. Fasal Pertama

Pengertian Maqasid

1.1 Unit Pertama

Pengertian Maqasid Menurut Bahasa dan Istilah

1.2 Unit Kedua

Maqasid dan Istilah-Istilah yang Sama Maksud Dengannya

2. Fasal Kedua

Pengertian Maqasid

2.3 Unit Pertama
Pengertian Jual Beli Menurut Bahasa dan Istilah

2.4 Unit Kedua

Hukum Taklifi untuk Jual Beli

2.5 Unit Ketiga

Pembahagian Jual Beli

2.6 Unit Keempat

Rukun dan Syarat Jual Beli

2.7 Unit Kelima

Maqasid Syariah di Sebalik Pensyariatan Jual Beli

Nota Hujung

BAB SATU

Penetapan Maqasid Syariah dalam Hukum Syarak

1. Fasal Pertama

Tujuan Syariat Diturunkan

1.1 Unit Pertama

Maksud Maslahah

1.2 Unit Kedua

Maksud Syari' dan Asy-Syariat

1.3 Unit Ketiga

Dalil-Dalil Maslahah kepada Manusia

1.4 Unit Keempat

Maslahah Duniawi

2. Fasal Kedua

“Asal kepada Muamalat adalah Melihat Makna”

2.1 Unit Pertama

Analisis Kaedah dan Maksudnya

2.2 Unit Kedua

Dalil-dalil yang Menunjukkan Asal kepada Muamalat adalah Makna

2.3 Unit Ketiga

Kaitan Kaedah dengan Hukum Jual Beli

3. Fasal Ketiga

Cara-Cara Penetapan Maqasid Syariah

3.1 Unit Pertama

Dalil-Dalil Al-Quran dan Sunnah yang Jelas

3.2 Unit Kedua

Istiqra’ (Kajian Induksi) Terhadap Tindakan Syari`
3.3 Unit Ketiga

Petunjuk Sahabat dalam Memahami Hukum-Hukum Al-Quran dan Sunnah

3.4 Unit Keempat

Peranan Akal dalam Menentukan dan Menetapkan Maqasid

Nota Hujung

BAB DUA

Hukum Jual Beli dan Objektif Pensyariatannya

1. Fasal Pertama

Kajian Fiqh dalam Bab Jual Beli daripada Kitab Al-Ikhtiyar Li ta'lil Al-Mukhtar

1.1 Unit Pertama

Latar Belakang dan Buku Penulis

1.2 Unit Kedua

Objektif Pensyariatan Undang-Undang Islam dalam Rukun Jual Beli

1.3 Unit Ketiga

Objektif Syariah dalam Masalah Syarat-Syarat Jual Beli

1.4 Unit Keempat

Objektif Syariah pada Kesahihan dan Ketidaksahihan Jual Beli

2. Fasal Kedua

Hukum Jual Beli Semasa

2.1 Unit Pertama

Jual Beli Hak-Hak Maknawi

2.2 Unit Kedua

Jual Beli Salam

2.3 Unit Ketiga

Jual Beli Elektronik

2.4 Unit Keempat

Jual Beli Riba antara Umat Islam dan Kafir dalam Negara Mereka

2.5 Unit Kelima

Menjual Peralatan Muzik

Nota Hujung

PENUTUP
INDEKS
BIBLIOGRAFI